Namazlarda Okunan Dualar ve Bazı Sûreler (Zamm-ı Sûre)

DUALAR

Ettehiyyatü (Teşehhüd)
Okunuşu :
Ettehiyyatü’l mübareketüs salavatüt tayyibatü lillahi. Esselamu aleyke eyyühen Nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Es-selamü aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Seyyidena Muhammeden Resulüllah.
Manası : Mübarek olan selamlar, iyi olan salatlar Allah içindir. Ey Nebi! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki: Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Efendimiz Muhammed (s.a.v) O’nun elçisidir.

Salli ve Barik
Okunuşu : Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fi’l alemin. Rabbena inneke Hamidun Mecid.
Manası : Ey Allah’ım!.. Seyyidimiz Muhammed ve O’nun alinin üzerine salat eyle, tıpkı seyyidimiz İbrahim ve O’nun alinin üzerine salat eylediğin gibi ve ayrıca seyyidimiz Muhammed ve onun alini bereketlendir, tıpkı seyyidimiz İbrahim ve onun alini bereketli kıldığın gibi. Rabbimiz şüphesiz ki sen hamid ve mecidsin.

Teveccüh (Veccehtü) Duası
Okunuşu : Veccehtü vechiye lillezi fetares – semavati ve’l arde hanifen müslimen vema ene minel müşrikin. İnne salati ve nüsiki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemine. La şerike leh ve bizalike ümirtü ve ene minel müslimin.
Manası : Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhit olarak o yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin rabbi olan Allah içindir. Senin ortağın (şerikin) yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım.

Kunut Duası
Okunuşu : Allahümmehdini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barek li fima atayte ve kıni şerra ma kadayte. Feinneke takdi vela yukda aleyke. Ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzü men adayte tebarekte Rabbena ve tealeyte. Felekel hamdü ala ma kadayte estagfirullahe Allahümme ve etübü ileyke ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
Manası : Ey Allah’ım hidayet ettiklerinle birlikte bana hidayet et, afiyet verdiklerinle bana afiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni dost edin. Bana verdiğin şeylerde bereket ihsan et. Beni hükmetmiş olduğun şeylerin şerrinden de muhafaza et. Şüphesiz ki ancak sen hükmedersin. Senin aleyhine kim hükmedemez. Ve şüphesizki dost edindiğin kimse zelil olmaz ve düşman edindiğinde aziz olamaz. Ey Rabbimiz!.. Sen gerçekten mübarek ve yücesin. Hükmetmiş olduğun şeyler üzerine olan hamdler ancak sana mahsustur. Senden mağfiret talep ederim. Ey Allah’ım ancak sana yönelirim. (Allah) Seyyidimiz Muhammed (s.a.v)’e aline ve sahabesine salat ve selam eylesin.

NAMAZLARDA OKUNAN BAZI SÛRELER (ZAMM-I SÛRE):

Fâtiha Sûresi
Okunuşu :
Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Manası : Alemlerin rabbi, rahman ve rahim ve din gününün sahibi olan Allah’a hamdolsun. (Allah’ım) Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayan ve sapıklarınkine değil.

Fil Sûresi
Okunuşu :
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.
Manası : Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların oyun ve
planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine (sürü sürü) ebabil kuşlarını gönderdi. (Kuşlar) onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı. Sonunda onları, yenmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

Kureyş Sûresi
Okunuşu :
Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.
Manası : Kureyşi bir araya getirip anlaştırdığı; yaz-kış yolculuğunda
onları (güvenliğe kavuşturduğu veya başkalarına.) ısındırıp yakınlaştırdığı için (bundan böyle) bu evin (Ka’be’nin) Rabbine kulluk etsinler. O rab ki kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyurduğu ve onları korkudan güvenliğe kavuşturdu.

Mâûn Sûresi
Okunuşu :
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.
Manası : Gördün mü o dini yalanlamakta olanı. İşte yetimi itip kakan, yoksulu
doyurmayı teşvik etmeyen odur. (Başkasını kandırmak için ikiyüzlülükle) namaz kılanlann vay haline! Onlar, namazıarında yanılmaktadırlar. Onlar (ibadetlerinde) gösteriş yapmaktadırlar ve (zekat ya da yardımın azını dahi) vermezler.

Kevser Sûresi
Okunuşu :
İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.
Manası : Hakikat, biz sana Kevser’i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve Kur’ban kes! Sana kin duyan (yok mu? Işte asıl) zürriyetsiz olan şüphesiz odur.

Kâfirûn Sûresi
Okunuşu :
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.
Manası : (Ey Muhammed!) de ki: Ey inkar eden kafirler!.. Ben sizin tapmakta olduğunuz putlara tapmam. Sizde benim ibadet etmekte olduğum (Allah’a) ibadet edicilerden değilsiniz. Zaten ben sizin tapmış olduklarınıza tapan değilim. Siz de hiçbir zaman benim ibadet etmekte olduğuma ibadet edicilerden değilsiniz. Sizin (batıl olan) dininiz size, benim dinim de bana.

Nasr Sûresi
Okunuşu :
İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.
Manası : (Ey Muhammed!) Allah’ın yardımı ve Mekke’nin fethi gelipte insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini gördükçe artık Rabbini hamd ile tespih et. Ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O tevbeleri çabuk kabul edendir.

Tebbet Sûresi
Okunuşu :
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.
Manası : Ebu lehebin iki eli kurusun. (Kendisi de kurudu) O’na ne malı ne de kazandığı şeyler fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecek. Karısıda odun hammalı olarak, boynunda bükülmüş bir ip de olduğu halde.

İhlâs Sûresi
Okunuşu :
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Manası : De ki: o Allah, birdir (eşi yoktur). Allah sameddir yani her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Felâk Sûresi
Okunuşu :
Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Manası : De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden (kötülüklerinden) sabahın rabbine sığınırım. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, (sihir için) düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden; ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden (Allah’a sığınırım)

Nâs Sûresi
Okunuşu :
Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
Manası : Sinsice kalplere kuşku sokan vesvesecinin şerrinden insanların Rabbine sığınırım, insanların melikine, insanların gerçek ilahına (sığınırım) İnsanların kalplerine vesvese veren, gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan (Bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım)

Âyet-el Kürsî
Okunuşu :
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Manası : O öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. O haydır ve kayyumdur. O’nu ne uyuklama ne de uyku yakalar. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun iznii olmaksızın kimse O’nun indinde kim şefaat edebilir. Kulların önünde ve arkasında olan şeyleri bilir. O’nun dileğinden başka, ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Ve yerler ile gökleri korumak ona zor değildir. O yüce ve büyük olandır.