Arşiv Belgeleri

Tozlanmış raflardaki Arşiv Belgeleri…

Çeçen Kültürü

Çeçen Dili ve Folkloru, Halk Dansları, Efsaneler, Öykü ve Masallar ile çeşitli kültürel bilgiler…

Çeviriler – Makaleler

Çeşitli Çeviri ve Makaleler…

Röportajlar

Ekibimizce Yapılmış Çeşitli Röportajlar…

Şarkı Sözleri

Sevdiğiniz Çeçence şarkıların sözlerine buradan ulaşabilir, dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ana Sayfa » Haberler

Ömer Atalar: “Her an bir Çeçen’i vurabilirler!”

Bu yazı 11 Ocak 2015 Pazar  tarihinde yazıldı. Şimdiye kadar 5.964 defa okundu.. Yorum Yok
Ömer Atalar: “Her an bir Çeçen’i vurabilirler!”

Kaf­kas Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (KAF­FED) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ömer Ata­lar, 22 Mayıs 2013 günü ofisinde katledilen Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Önlü dosyası hakkında “Vahdet” gazetesine mülakat verdi.

“Vahdet” gazetesinde Muhammed Erdogan ve Osman Akdoğan imzasıyla 11 Ocak 2015 Pazar günü yayınlanan haber şöyle:

Çeçen ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­nin Tür­ki­ye­’de­ki en öne çı­kan tem­sil­ci­le­rin­den bi­ri olan ve Tür­ki­ye’de­ki Çe­çen sığınmacı­la­rın so­run­la­rıy­la ya­kın­dan il­gi­le­nen Çe­çe­n Cum­hu­ri­ye­ti İçkerya Türkiye Fah­ri Kon­so­lo­su ve işa­da­mı Medet Ön­lü, 22 Ma­yıs 2013’te An­ka­ra’da­ki iş ye­rin­de uğ­ra­dı­ğı si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Soruşturma­da ge­li­nen aşa­ma­yı Vah­det’e an­la­tan Ön­lü’nün ya­kın ar­ka­da­şı ve Kaf­kas Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (KAFFED) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ömer Ata­lar, sa­de­ce te­tik­çi­nin ya­ka­lan­dı­ğı­nı, az­met­ti­ri­ci ve di­ğer suç­lu­la­rın ha­len bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ata­lar, Ön­lü sui­kas­tı­nın ta­ma­men ay­dın­la­tıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Di­ğer Çe­çen cina­yet­le­rin­den fark­lı ola­rak Ön­lü’nün TC va­tan­da­şı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Ömer Ata­lar, şöyle konuştu:

TE­TİK­ÇİY­LE KA­PA­TIL­MA­MA­LI

“Ken­di va­tan­da­şı­nı­za böy­le bir sui­kast ya­pıl­dı­ğın­da dev­let ola­rak da yap­ma­nız ge­re­ken şey­ler var. Tür­ki­ye­’nin diploma­tik ve si­ya­si ola­rak at­ma­sı ge­re­ken adım­lar var. Me­det Ön­lü sui­kas­tı­nın tüm yön­le­ri ve bağ­lan­tı­la­rı ile or­ta­ya çıkar­tıl­ma­sı­nı, sa­de­ce bir te­tik­çi üze­ri­ne yı­kı­lıp ka­pa­tıl­ma­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Rus­ya bü­yük ih­ti­mal­le bu az­met­ti­ri­ci­yi ver­me­ye­cek ama biz ka­mu­oyu ola­rak ge­rek­li re­ak­si­yo­nu or­ta­ya ko­yar­sak bel­ki bir son­ra­ki sui­kas­tı ön­le­ye­ce­ğiz” de­di.

ONLARIN DA BAŞINA GELİR

Çe­çen ci­na­yet­le­ri­nin se­ri ha­lin­de de­vam et­ti­ği­ni ifa­de eden Ata­lar, “Pu­ti­n’­i ve Ka­di­rov re­jim­le­ri­ni hem Rus­ya­’da hem Tür­ki­ye­’de eleş­ti­ren Çe­çen­ler var. Ya­rın bir gün Me­det Bey’in ba­şı­na ge­len­ler on­la­rın da ba­şı­na ge­le­bi­lir” diye konuştu.

DEVLET ÇEÇEN MÜLTECİLERİ KUCAKLASIN

Türkiye’deki Çe­çen sı­ğın­ma­cı­la­rın so­run­la­rı­na da de­ği­nen Ömer Ata­lar, “Türk hal­kı­nın gös­ter­di­ği sı­cak­lı­ğa pa­ra­lel ola­rak dev­le­tin de Çe­çen­le­re ay­nı Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­re gös­ter­di­ği ko­lay­lı­ğı gös­ter­me­li­dir. Dev­let­ten is­te­ği­miz on­la­rı ku­cak­la­ma­sı­dır, dış­la­ma­ma­sı­dır, zor­luk çek­me­le­ri­ni ön­le­me­si­dir. Şu an mül­te­ci ko­nu­mun­da de­ğil­ler, sı­ğın­ma­cı konu­mun­da­lar. Mül­te­ci­le­rin hak­la­rı­na sa­hip de­ğil­ler. Eği­tim, ça­lış­ma, sağ­lık, gü­ven­lik so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si­ni istiyor­lar” de­di.Bir yanıt bırakın!

Aşağıya bir yorum ekleyin veya kendi sitenizden trackback yapın. İsterseniz RSS ile de yorumları takip edebilirsiniz.

Yorum yazmadan önce lütfen kuralları okuyunuz...

500 karakter kaldı.

Yorum yaparken kullanabileceğiniz etiketler:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bu sitede Gravatar kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve üyelik için Gravatar sitesini ziyaret ediniz.